Le merveilleux monde des boulaneiges

100% bon goût

Bourgogne

Œuvre offerte au musée

Faaiissaantt d’aabboorrdd paarttiiee dee lla GGaauullee puiiss dde l’Emmppiiree rroomaainn,, laa Boourrggoognne ddoiitt ssoon nnomm aauxx Buurrgoonnddeess,, qquuii ll’eennvvaahhiissenntt auu Vee ssiièèccllee aapprrèèss JJééssuuss-CChhrriisstt. PPaarrdonn ?? Voouss vvooyyezz ttoouut bbiizzzaaree ?? Coommee cc’’eesstt bbiizzzzaarree...